RSS

Monthly Archives: Tháng Chín 2016

slides môn mạng máy tính

slide-1

slide-2

slide-3-physical-layer2

slide-3-physicallayer-1b

slide-3-physicallayer

slide-4-datalink-layer-2b

slide-4-datalink-layer

slide-4_errordetection-ver2

slide-5-network-layer

slide-5-network-layer_phan-1

slide-5-network-layer_phan-2

slide-5-network-layer_phan-3

slide-5-network-layer_phan-4

slide-6_transport-old

slide-6_transport

slide-7-applicationlayer

Advertisements